Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanAparatul de specialitateDirectii si servicii

Cabinete

Cabinet preşedinte, vicepreşedinţi, secretar, administrator public.

Direcţia Tehnică şi Investiţii

Direcţia Tehnică şi Investiţii, ca structură organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş, asigură prin serviciile şi compartimentele de specialitate, coordonarea serviciilor publice de interes judeţean şi verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă în derularea acestor servicii.

Componenţa Direcţia Tehnică şi Investiţii este următoarea:

 1. Serviciul tehnic investiţii în infrastructură;
 2. Compartimentul de mediu;
 3. Compartiment autoritate de transport;
 4. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică;
 5. Serviciul transport şi utilităţi.

Direcţia "Arhitect Şef"

Direcţia "Arhitect Şef" se subordonează preşedintelui Consiliului Judeţean şi reprezintă autoritatea în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei judeţene.

Direcţia "Arhitect Şef" este organizată la nivel de direcţie şi cuprinde următoarele compartimente:

 1. Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism;
  1. Compartiment dezvoltare teritorială;
  2. Compartiment baza de date G.I.S.;
 2. Compartiment autorizare si disciplina in constructii;
 3. Compartiment informatică, managementul calităţii.

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte

Direcţia de Dezvoltare şi Investiţii are rolul de a identifica, selecta şi elabora propuneri de proiecte în vederea obţinerii finanţării lor din fonduri naţionale, comunitare şi internaţionale şi să asigure implementarea proiectelor care beneficiază de finanţare totală sau parţială din fonduri nerambursabile ale programelor de finanţare naţionale şi/sau internaţionale, precum şi de a asigurara un cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile. Activitatea direcţiei se bazează pe principiile legalităţii, responsabilităţii, transparenţei, imparţialităţii, utilizării eficiente a resurselor financiare.

Structura organizatorică a Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte este următoarea:

 1. Serviciul promovare proiecte;
 2. Biroul relaţii externe;
 3. Compartiment strategii judeţene;
 4. Serviciul implementare proiecte;
 5. Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş.

Direcţia Economică şi Patrimoniu

Direcţia Economică şi Patrimoniu, organism de vitală importanţă pentru orice profil de activitate, face parte din structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Maramureş.

Direcţia economică şi patrimoniu are următoarea structură organizatorică:

 1. Serviciul buget
  1. Compartiment buget
  2. Compartiment impozite şi taxe, executare silită;
 2. Serviciul logistică şi administrativ;
  1. Compartiment gestiuni şi aprovizionare;
  2. Compartiment administrativ;
 3. Serviciul contabilitate şi execuţie bugetară;
 4. Serviciul cadastru şi evidenţa patrimoniului.

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, ca structură organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş asigură realizarea atribuţiilor de reprezentare a autorităţii în faţa instanţelor judecătoreşti, gestiunea documentelor şi secretariatul Consiliului Judeţean ca autoritate deliberativă, gestionarea relaţiilor şi informaţiilor publice, realizarea competenţelor privind învăţământul, cultura, sportul, sănătatea, asistenţa socială, editarea Monitorului oficial al judeţului şi secretariatul A.T.O.P.

Structură organizatorică a Direcţiei Juridice si Administraţie Publica este următoarea:

 1. Serviciul juridic şi contencios;
 2. Compartiment pregătirea şedinţelor, transparenţă decizională şi monitor oficial;
 3. Compartiment educaţie, sănătate, asistenţă socială;
 4. Compartiment gestiunea documentelor şi secretariat ATOP.

Serviciul Achiziţii Publice

Serviciul Achiziţii Publice organizează, coordonează, programează, planifică şi desfăşoară activităţile specifice în domeniul achiziţiilor publice, a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi elaborează documentele necesare privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în scopul gestionării sistemului achiziţiilor publice la nivelul Consiliului Judeţean Maramureş.

Compartiment Audit Intern

Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă şi de consiliere destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor organizaţiei. Ajută la îndeplinirea obiectivelor instituţiei prin abordarea sistematică şi disciplinată în cadrul evaluării şi îmbunătăţirii eficacităţii proceselor de management al riscurilor, control şi guvernare. Compartimentul Audit Public Intern este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş.

Biroul Resurse Umane

Biroul Resurse umane ca structură organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş îndeplineşte atribuţiile referitoare la: întocmirea şi actualizarea organigramei şi a statului de funcţii; evidenţa şi mobilitatea personalului din aparatul de specialitate al consilului; salarizarea personalului.

Serviciul relaţii publice şi promovarea judeţului

Serviciul relaţii publice şi promovarea judeţului se află în subordinea preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi este responsabil de promovarea imaginii instituţiei şi de relaţia cu mass-media. De asemenea, menţine contactul permanent cu instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Maramureş privind promovarea şi comunicarea cu mass-media şi apariţiile în presa locală. 

Biroul informare turistică şi salvamont